• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 415 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 415:  Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" да бъде завишен с 300 000 лева, субсидия за ФК "Черноморец" гр. Балчик във връзка със 100 годишнината на клуба.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7