• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 414 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 414:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Паисий Хилендарски -
1870" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 1 950 лева за организиране
на поетичен пленер "Морето ме зове" по повод честване на 70 г. от рождението на поета Йордан Кръчмаров.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение
на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0