• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 413 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище "Христо Смирненски-1941" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 413:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Христо Смирненски-1941" с. Сенокос да бъде актуализиран в увеличение с 5 000 лева за текущи разходи и отбелязване на 120 години от рождението на Христо Смирненски.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6