• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 412 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. на кметство с. Гурково в дейност „В и К".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 412:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Гурково в местна
дейност 603 "В и К" да бъде завишен с 20 000 лева, за закупуване на материали
за подмяна на част от водопровода в селото.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение
на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0