• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 411 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Поемане на дългосрочен дълг под формата на договор за банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова гаранция с наредител Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 411:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, и след проведено обществено обсъждане в изпълнение на чл.14., т.4 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет Балчик да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на банкова гаранция с наредител Община Балчик, с договор за банков кредит под условие, при следните параметри:

Предназначение на банковата гаранция  - за гарантиране на вземането на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, представляващо авансово изплатена сума от безвъзмездна финансова помощ съгласно заповед №РД 09-472/17.05.2018г. на заместник министъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г., във връзка с изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"  към споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50 - 35 / 20.04.2018 г., сключено по реда на ПМС № 161/ 2016 г. между  - Управляващ орган на ПРСР 2014г. - 2020г., Управляващия орган  на ОПИК и Управляващия орган  на ОПРЧР и СНЦ „ Местна инициативна група  Балчик - Генерал Тошево" по подмярка 19.2  "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , в размер на 50% от стойността на авансовото плащане.  


Максимален размер на банковия кредит под условие - 229 475 лв./Двеста двадесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/.

Максимален размер на банковата гаранция - 229 475 лв./Двеста двадесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/.

Валута на банковата гаранция - лева.

Срок на валидност на банковата гаранция - 30.06.2024 г.   

Бенефициент - Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция 

Такса за издаване на банковата гаранция - с максимална стойност до 0,5% от размера на банковата гаранция, за тримесечие или част от него, за периода на гаранцията.

Такса за разглеждане и обработка на искането за издаване на гаранцията - без такса.

Начин на обезпечение - Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125 % от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Община Балчик на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN BG с IBAN BG36UNCR96603124005215, BIC UNCRBGSF, открита при "УниКредит Булбанк"АД, с титуляр Община Балчик, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на общината по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а" до „ж" и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б" от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до окончателното  погасяване на дълга.

Случай на плащане на банковата гаранция - в случай, че СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево"  не изпълни ангажиментите и задълженията си по горепосочените споразумения, сключени с Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и "УниКредит Булбанк"АД плати банковата гаранция, условният кредит се трансформира в ефективен със следните основни параметри:

Срок на издължаване - до 3 години, считано от датата на възникване на реален дълг, но не по-късно от 15.07.2027г.;

Годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ плюс максимална надбавка до 3,5% (три цяло и пет процента) годишно.

           

Лихвен процент при просрочие на главница - образува се от сбора от годишния лихвен процент максимална надбавка до 2% (два процента) годишно надбавка.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи и да ги подаде в "УниКредит Булбанк"АД, да подпише всички необходими договори във връзка с издаване на банковата гаранция и във връзка с нейното обезпечаване -  договор за банков кредит под условие, договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0