• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 410 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион ", финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 410:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.    Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион ", финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.",

приоритетна ос 5: Ефикасен регион, схема 5.1."Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество ", при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 308 000,00 (триста и осем хиляди лева);
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-   Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-   Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и №96593/07.08.2017г., и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и №96593/07.08.2017г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и Община Балчик; постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-   Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Балчик, по която постъпват средствата по проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион " по Договор за безвъзмездна помощ РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и №96593/07.08.2017г.,

-   Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

          2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0