• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 409 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ за обучение на Ива Митова.

Вносител: Гюлчин Адем - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 409:  Общински съвет Балчик не дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Ива Светлозарова Митова от град Балчик, за финансиране на семестриални такси във връзка с обучение - преквалификация, придобиване на магистърска степен по Английски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 8; „ПРОТИВ" - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7