• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 408 Протокол 27 от 26.07.2018 г.


По четвърта точка от дневния ред: Освобождаване на представителя и избиране на нов представител в СД „Тихия кът" АД, от квотата на община Балчик.

Вносител: Гюлчин Адем - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 408:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; Раздел Трети, чл. 10 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговските дружества с общинско участие в  капитала; чл. 221 , т. 4 от Търговския закон:

1. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на Съвета на Директорите на „Тихия кът" АД от квотата на община Балчик г-н Валентин Гичев Атанасов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4, не гласуват - 2


2. Общински съвет - Балчик  избира за представител в Съвета на Директорите на „Тихия кът" АД от квотата на община Балчик, следното лице: Милена Йорданова Димитрова.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6, не гласуват - 2


3. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и упълномощава управляващия и представляващия  „Тихия кът" АД да извърши съответните правни и фактически действия по вписване на промени в обстоятелствата в съвета на директорите, да подготви необходимите документи за вписване  в търговски регистър. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7, не гласуват - 2