• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 407 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Избиране временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич

Вносител: Стоян Георгиев - член на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 407:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 Закона за съдебната власт и писмо с вх. № ИП - 0204 от 02.04.2018 година на Административния ръководител на Апелативен съд - Варна, Общински съвет - Балчик:

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич.

2. Избира временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич в състав:

Председател: Галин Петров Началников

Членове:   1. Иванка Георгиева Бързакова                 

                  2. Георги Златев Георгиев

                  3. Велко Георгиев Михайлов

                  4. Нури Кемалов Мустафов

3. Възлага на комисията по т.2 да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич, да публикува списъка на допуснатите до участие кандидати, да проведе изслушване с допуснатите кандидати и състави доклад за протичането му, и внесе предложение до Общинския съвет за определяне на кандидатите за съдебни заседатели съобразно изискванията и сроковете по чл.67 и чл.68 във връзка с чл.68а и чл.68в от Закона за съдебната власт.

4. Възлага на председателя на Общински съвет да публикува обява за откриване на процедура по определяне на съдебни заседатели на интернет страницата на Община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0