• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 406 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Доклад от временната комисия, за извършване на проверка за законосъобразно изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г., избрана с Решение № 395 по Протокол № 26 от 28 юни 2018 г. на общински съвет Балчик.

Вносител: Ивелин Ройдев - председател на временната комисия

РЕШЕНИЕ № 406: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 395 по Протокол № 26 от 28.06.2018 г., общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Приема доклада на временната комисия.

2. Прекратява дейността на временната комисия.

3. Доклада на временната комисия да се изпрати на Кмета на Община Балчик за предприемане на всички предвидени законови действия по отстраняване на допуснатите нарушения.

4.      Задължава Кмета на Община Балчик да представи в срок до 30 дни считано от деня на получаване на доклада на временната комисия, доклад относно предприетите действия по отстраняване на нарушенията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7