• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 366 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Награждаване за принос в културния живот на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 366:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № 93-92-1/18.05.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласие Вокална студия „Съншайн" с ръководител д-р Валентина Георгиева да получат грамота за принос в културния живот на Община Балчик и парична премия от 500 лева.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0