• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 365 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2018 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 365:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

            1. Определя сумата 600.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2018 година (4 души по 150.00 лв. на човек), както следва:

№        Имена на абитуриента                  Училище                                            Сума/лв.

1. Виктор Даниелов Попов                         СУ „Хр. Ботев"                                 150 лв.

2. Синем Карай Рейханлъ                           СУ „Хр. Ботев"                                 150 лв.

3. Галя Славова Илиева                              СУ „Хр. Смирненски"                     150 лв.

4. Мита Галинова Василева                                   СУ „Хр. Смирненски"                     150 лв.

                                                Всичко:                                                                    600 лв.

 

2. Определя сумата 590.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2018 г. , както следва:

№        Училище                                      Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А               30 уч.              300 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ  Б              15 уч.              150 лева

2.3. СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище- ХІІ А               14 уч.              140 лева

            Всичко:                                 3 бр.паралелки       59 учен.          590 лева

 

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0