• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 364 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2018 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 364:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото честване на 24 май 2018 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

 

1. Определя сумата 2920.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2018 г., както следва:

 

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             471                               942 лв.

2. ОУ "Антим І"                                319                               638 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"                177                               354 лв.

4. СУ с. Оброчище                          264                               528 лв.

5. ОУ с. Сенокос                                95                               190 лв.

6. ОУ с. Соколово                              70                                140 лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"          64 ученици                  128 лв.

                        Всичко:                     1460 ученици           2920 лева

 

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0