• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 363 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2018 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 363:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2018 г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 2100.00 лева за 14 души, както следва:

 1. Дивна-Мари Димитрова Касабова           СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 2. Инна Господинова Иванова           СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 3. Пламен Красимиров Кирилов       СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 4. Йоана Панайотова Банкова                        СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. Яница Тодорова Въжарова             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 6. Александра Петрова Димитрова   СУ «Хр. Ботев» Балчик                    150.00лв.
 7. Сезер Метинова Азмиева               СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 8. Мелиха Алтан Мехмед                    СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 9. Джан Тунай Исмет                          СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 10. Антон Костадинов Желев              СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00лв.
 11. Ивона Светозарова Куртева           СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00лв.
 12. Симона Емилова Радкова               СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00лв.
 13. Теодора Костадинова Тодорова     СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00лв.
 14. Теодора Пламенова Николова        СУ «Хр. Смирненски» Оброчище  150.00лв.

Всичко:                                                                              2100.00 лв.

            2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0