• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 362 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2018 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 362:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка във връзка с решения на педагогическите съвети и докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ЦСОП „Акад. Т. Самодумов" с Кранево и ЦПЛР-ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

І. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2018 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2018" и парична награда от по 200.00 лева на човек, следните ученици:

1. Ваня Христова Панайотова  - отличник на Випуск-2018 в СУ "Христо Ботев" Балчик

2. Вилислав Мирославов Димитров - ученик от VІІ  клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и класиране в общински, областни и национални олимпиади и състезания.

3. Радослав Даниелов Станчев - ученик от VІI клас, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в училищни, общински и национални прояви.

4. Елена Светославова Милева - ученичка от VI клас, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище - отличен успех и активно участие в училищния живот

5. Джанер Ерол Салиев - ученик от VIІ клас в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

6. Серкан Али Кемал - ученик от VІІ клас в ОУ „Васил Левски" с. Соколово

7. Данаил Владимиров Иванов - ученик от VІІ клас от Център за специална образователна подкрепа „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - за добри резултати в урочната работа, инициативност и трудолюбие и активност в извънкласната работа.

 8. Селин Ерджан Али - от клуб „Изкуство" към Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0