• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 360 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в дейност 122 „Общинска администрация", за закупуване на климатична инсталация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 360: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 122 "Общинска администрация", §§ 5203 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" да бъде завишен със 70 000 лева, за закупуване на климатична система.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

„ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0