• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 359 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за финансова издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на полицейски служители, командировани от други структури на МВР за двете РУ на МВР Албена и Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 359: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка за нощувките, храненето и транспортните разходи на полицейски служители от други структури на МВР в страната, както и на румънски и германски полицаи, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк "Албена" през месеците юли и август 2018 г.,

2. Общински съвет дава съгласието си бюджета на общината в местна дейност 239 "Други дейности по вътрешна сигурност", §§ 10 20 "Разходи за външни услуги" да бъде завишен със 60 000 лева.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0