• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 358 Протокол 23 от 26.04.2018 г.


По двадесет и пета точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 329 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 29.03.2018 година, с което се предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец" имот - публична общинска собственост.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 358:  І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-74 от 11.04.2018 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик отменя Решение 329 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.03.2018 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

„ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0