• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 357 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД гр. Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 357:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.226 от Търговския закон, чл. 19,  т. 12, т. 13 и т. 14 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.4.2014г. от Общински съвет-Балчик/ и във връзка с покана вх.№ .№179 от 16.04.2018 г. от Съвета на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД, Общински съвет Балчик:

УПЪЛНОМОЩАВА Атанас Илиев Атанасов - общински съветник да представлява Община Балчик пред Общото събрание на акционерите на "ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 09.05.2018 г. от 11.00 часа в гр.Балчик, алея "Въскресия Деветакова" №26, като участва в Общото събрание с всички права, произтичащи от качеството на акционер на Община Балчик в "ТИХИЯ КЪТ" АД и да гласува по предложените проекти за решения на Общото събрание, както следва:

- проект за решение № 1 - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г., одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., със „ЗА"

- проект за решение № 2 - ОСА приема загубата на дружеството в размер на 174 657.04 лева да бъде покрита от неразпределена печалба, със „ЗА"

- проект за решение № 3 - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2017 г., съгласно предложеното в материалите на събранието, със „ЗА"

- проект за решение  № 4 - ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.,съгласно предварително обявеното в материалите на събранието, със „ЗА"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, не гласува - 1