• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 356 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за освобождаване от такса за извършване проверка на място относно откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на православен храм „Св. Вмчк. Димитър" с. Рогачево, и от такса за издаване на разрешение за извозване на земни и строителни маси.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 356:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ); чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с молба от Йеромонах Филип - председател на Църковното настоятелство при храм „Св.Вмчк.Димитър", с. Рогачево, общински съвет Балчик дава своето съгласие Църковното настоятелство при храм „Св.Вмчк.Димитър", с. Рогачево да бъде освободено от такси за:

- извършване проверка на място относно откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, чл. 43, т. 16 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик - за строежи V - та категория в размер на 100.00 лева;

- издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на православен храм „Св. Вмчк. Димитър" с. Рогачево, чл. 43, т. 36.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик - за сгради и обекти за обществено обслужване с РЗП до 200 кв.м. по 2 лв.м2 - в размер на 73.60 лева;

- и такса за издаване на разрешение за извозване на земни и строителни маси - в размер на 60.00 лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0