• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 355 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 355:  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата  за пенсиите и  осигурителния стаж, чл. 92  от Кодекса за социалното осигуряване,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БАЛЧИК РЕШИ:                                                          

1. Отменя Решение № 300 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г. на ОбС Балчик.

2. Дава  съгласието си да бъде внесено предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Валентин Кирилов Борисов, ЕГН ***********, АДРЕС: град Балчик, улица ********* от майката и законен представител Нели Иванова Стефанова с ЕГН ******, постоянен адрес: град Балчик, улица *******, в качеството на наследник на починалия Кирил Борисов Славчев, за който не са били налице  изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия, съгласно българското законодателство.

3. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0