• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 354 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 354:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Никола Стойков Иванов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Диана Христова Костадинова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Нудие Исмаил Салим от гр. Балчик,  за лечение на Нурие Шабан Исмаил, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Еркан Назъм Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Сафет Исуфов Арабов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Йорданка Любенова Йорданова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Хюсеин Еминов Хюсеинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Виолета Григорова Димитрова от гр. Балчик, за лечение на Виктория Игнатова Филчева, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

9. Станислава Стоянова Станева от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Радка Димитрова Тодорова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0