• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 353 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По двадесета точка от дневния ред: Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 353: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА.

Р Е Ш И:

            Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, както следва:


§1

В чл. 22 ал.1 правят следните изменения и допълнения:

1.В І зона думите « ул.Черно море» в с.Кранево се заменят с «всички улици попадащи в пространството между ул.»България» и Черно море.


§2

В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.32 се добавят:

т.32.1.  Одобряване на план за безопасност и здраве на основание чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, обикновена услуга - 30лв. - срок за изпълнение 14 дни.

т.32.2. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци на основание чл. 156б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, обикновена услуга - 30лв. - срок за изпълнение 14 дни.

            §3 

            В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица първо се коригира номерацията, в  т.1,2,3 и 4  след текста се добавя „ За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците".

 

Наименование на услугата

 

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците

10,00 лв.+

25,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 25,00 лв./тон

3 дни

2

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

5,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 5,00 лв./тон

3 дни

3

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

+88,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +88,00

 лв./тон

3 дни

4

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.

+50,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +50,00

 лв./тон

3 дни

5

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти от собственика, инвеститора или други лица върху терен - частна или общинска собственост 

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3 дни

6

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти, находящи се в земеделска земя

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3дни

7

Издаване позволително за лечебни растения от земи, гори, води и водни площи - общинска собственост

20,00 лв.

7 дни

30,00 лв.

2 дни

8

Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, в т.ч.:

-  за декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ и имоти, представляващи земеделски земи и гори

-   за имоти, молбата за които се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ

-  за учредяване на право на строеж и незавършено строителство и право на ползване

Забележка: Посочената такса е за един обект, за всеки следващ обект се заплаща 15 лева.10,00 лв.


15,00 лв.20,00 лв.14 дни


14 дни14 дни25,00 лв.


30,00 лв.40,00 лв.3 дни


3 дни3 дни

9

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3,00 лв.

Веднага10

Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследствата

3,00 лв.

3 дни11

Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

10,00 лв.

7 дни12

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

5,00 лв.

7 дни13

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

3,00 лв.

Веднага14

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

3,00 лв.

Веднага
§4       

В чл.56 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1.Добавят се в таблица след т.48 следните точки и текст:

49

Зала  ТИЦ „6- ти етаж", 200 места

250.00 лв./ден

50

Изложбена площ  ТИЦ „3-ти етаж" без оборудване

100 лв./ден

51

Изложбени площи на открито

2.00 лв.

1 кв. м./ден

52

Озвучаване на зали + 2  бр. микрофони

100.00 лв./ден

53

Допълнителен микрофон

10.00 лв.

за 1 бр. на ден

54

Наем екран

20.00 лв./ден

55

Наем мултимедия

40.00 лв./ден

56

Наем постерни табла

10.00 лв./ден

57

Наем подиум

12лв. на кв.м./ден

58

Ферма с покрив

800лв./ден

59

Задна конструкция - ферма

8лв.на кв.м./ден

60

Наем офис стол за 1 бр.

2.00 лв./ден

61

Наем градински стол за 1 бр.

1.00 лв./ден

62

Наем работна маса - за 1 бр.

6.00 лв./ден

63

Наем работна маса на открито -за 1 бр. на ден

6.00 лв./ден

64

Стойки за знамена- стандартни - за 1 бр.

15.00 лв./ден

65

Стойки за знамена - настолни - за 1 бр.

2.00 лв./ден

66

Наем витрини - за 1 бр.

15.00 лв./ден

67

Наем офис-помещение, оборудвано с компютър и интернет

30.00 лв./ден

68

Наем флипчарт постер - за 1 бр.

10.00 лв./ден

69

Копирни услуги

0.05 лв./стр.

70

Наем коктейлна маса "Щъркел" с калъф- за 1 бр.

15.00 лв./ден

За услугите за техническо обезпечаване на събития включени в културния календар на Община Балчик и/или субсидирани от бюджета на общината не се дължат такси.

&5 Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0