• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 352 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 352:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Балчик:

Р Е Ш И:

1. Приема План за развитието на социалните услуги в Община Балчик през 2019 година.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0