• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 351 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 351:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г., както следва:

-         НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, не гласува - 1


-         НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Просвета-1900" село Соколово

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


-         НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 15 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, не гласува - 1


-          НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


- Не приема доклада за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г на НЧ „Свобода - 1897" с. Гурково

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 15 общински съветници

 „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6