• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 350 Протокол 23 от 26.04.2018 г.


По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Балчик през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 350:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик:

Р Е Ш И:

            1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Балчик през 2018 година.

            2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

 

ПРОГРАМА

ЗА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

(Приета с Решение № 350 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г.)


1.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В Община Балчик актуална съдебна регистрация имат 10 народни читалища, които са вписани и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Двете читалища в град Балчик и осемте читалища в селата са част от културната инфраструктура на Община Балчик и работят за изпълнение на общинската културна политика.

Читалищата имат определено място в нашия обществен и духовен живот като ефективни, устойчиви и авторитетни институции в подкрепа на местната общност, като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища председателите изготвят и внасят предложения за дейността си пред Кмета на Община Балчик. Програмата за читалищата в Община Балчик за 2018 година се изпълнява в условията на предизвикателствата на днешния ден и с изисквания за нови модели на организация и ново съдържание в основните дейности. Настоящата програма подпомага организирането и реализацията на комплекса от цели, задачи и приоритети на всяко от читалищата, за да се развиват като модерни институции със съвременна културна и социална насоченост, като същевременно остават неделимо свързани с основните читалищни принципи за съхраняване и развитие на националните традиции и обичаи.

2.      ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

2.1. През 2018 г. развитието на читалищната дейност в община Балчик ще продължи в изпълнението на следните основни задачи:

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

- да поддържа и обогатява материалната си база;

- да разработва и реализира инициативи/проекти за местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по- висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

- да разширява съдържателния и социалния обхват на читалищната работа за привличане на по-голям кръг население;

- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на общината, на региона и страната;

- да поддържа активно партньорство с общинската администрация, кметствата, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.

2.2. Основни дейности:

2.2.1. Библиотечна дейност:

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори.

- Открити уроци, беседи, разговори, кътове и витрини, културни мероприятия, свързани с книгата.
- Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеката;
- Работа с най-малките деца с цел зараждане интерес към книгата - „Лято в библиотеката", „Маратон на четенето", „Поход на  книгата" и др..

2.2.2. Образователна и културно - масова дейност:

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия;

- участие в културните мероприятия на общината;

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи;

- разширяване на етнографските сбирки и изложби.

2.2.3.Любителско художествено творчество:

- повишаване на художествено - творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители;

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно - масови събития на селото и общината.

- създаване на нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи на интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното развитие

2.2.4. Нематериално културно наследство

- организиране и честване на празниците от народния календар с възстановки на обреди и ритуали по стар обичай с цел опазване на традиционните културни умения;

- участие в системата „Живи човешки съкровища - България";

- практикуване на наследените дейности чрез участие на групи за изворен фолклор от читалищата в събори и фестивали за автентичен фолклор - песни, танци, обичаи и др.

2.2.5. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- управленска инициатива за набиране на собствени приходи, обезпечаващи изпълнението на основните функции на читалището;

- увеличаване броя на членовете на читалището;

- редовно събиране на членски внос;

- участия в проекти и програми;

- дарения и спонсорства;

- осигуряване на наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.

2.2.6. Обучение и квалификация:

- участия на щатните работници в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията им по основните читалищни дейности и работа по проекти.

2.3. Приоритети

- Продължаване подкрепата на Община Балчик приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки - България, по която работят шест читалища в общината: НЧ „П. Хилендарски - 1870", гр. Балчик, НЧ „Васил Левски - 1959" гр. Балчик, НЧ „Просвета - 1900." - с. Соколово, НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище, НЧ „Свобода-1897" с. гурково, НЧ Бачо Киро-1939" с. Кранево;

- Създаване на условия за равнопоставеност и достъп до модерните информационни и комуникационни технологии на населението от всички възрасти, социални прослойки и етнически групи, чрез индивидуални и групови обучения в библиотеките;

- Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на община Балчик - XV Общински фестивал „Лазаровден'2018", Национален събор-надпяване на хората от третата възраст, Коледните и Великденски концерти и мн.др.;

- Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. чл. 26а, ал. 4 и ал. 5;

- Стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно наследство на нашия край, осигуряване на приемственост и привличането им за участие в краеведска дейност;

- Утвърждаване на доброволчеството и благотворителните акции в читалищата като форма за работа съобразно нуждите на населението по места.

От предложенията на читалищата в Община Балчик за 2018 година се налагат някои изводи:

-       Част от читалищата поставят акцента на своята работа върху изявите на самодейните колективи и тяхното участие във фестивали извън населеното място, което стеснява дейността им и ограничава приноса им за подпомагане на местното развитие;

-       Не се купуват достатъчно нови книги за обогатяване на библиотечния фонд;

-       Недостатъчни са обученията за квалификация на секретар-библиотекарите;

-       На места липсва инициатива за набиране на собствени приходи или участие в проекти;

-       Не е развит докрай потенциалът по укрепване на партньорствата на читалищата с кметствата, образователните институции и други организации по населени места за постигане на реална социална промяна.


3.      ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на община Балчик се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия и дофинансиране със средства местна отговорност.

Разпределението на субсидията се извършва от комисия, съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища и Механизъм за разпределение на годишната субсидия. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета на Община Балчик №1152/13.11.2017 г. Държавната субсидия, в размер на 8375 лева за  субсидирана бройка численост на персонала и обща сума от 309875 лева, е разпределена на 10-те читалища пропорционално на числеността на персонала им, като общата численост на персонала за 2018 година не е променен и е 37 бройки. За работата на комисията е съставен протокол от 18 декември 2017 г.

За бюджетната 2018 година Община Балчик дофинансира всички читалища с обща сума в размер на 292490 лева, която е разпределена от комисията между читалищата на база отчет за 2017 г. и планирани дейности през 2018 г. Със средствата общинска отговорност се осигурява цялата издръжка на читалищните сгради и читалищната дейност, участията във фестивали, дофинансират се заплати на щатния читалищен персонал, изплащат се хонорари на художествени ръководители и пр.  За финансовото обезпечаване на планираните читалищни дейности между кмета и председателите на читалища са сключени договори, в които са посочени точните суми за годишно финансиране на конкретното читалище - съответната държавна и общинска субсидия. Пет читалища имат собствена земеделска земя - НЧ Оброчище, Соколово, Дропла  и Гурково - по 50 дка, НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик - 30 дка; на четири читалища с решение на Общински съвет - Балчик са предоставени по 50 дка за ползване в изпълнение на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища - това са читалищата в селата Сенокос, Стражица, Змеево и НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик.


4.      СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2018 год.

Програмата обединява предложенията на всички читалища, внесени в Община Балчик в срока по чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища.

Неразделна част от програмата е Приложение № 1 - Предложения за дейността на народните читалища на територията на община Балчик през 2018 г.

Приложение №1


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА 2018 ГОДИНА


НЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-1879" ГРАД БАЛЧИК

Водещи инициативи, мероприятия и изяви през 2018 г.:

- Насърчаване на четенето със специално внимание към децата в детските градини и всички училища в общината и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни (книжни) и други носители на информация;

-Активно участие в проекти и програми;

-Разкриване на нови форми на работа, клубове по интереси и др. образователни дейности;

-Участие на всички любителски състави в общински изяви - концерти, фестивали, събори, празници и др.

-Участие на читалищните състави и клубове в регионални, национални и международни конкурси, фестивали, прегледи и други изяви по избор и възможности.

МЕСЕЦ

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ДАТА

ОРГАНИЗАТОР

МЯСТО

УЧАСТНИЦИ/ВИД

ЯНУАРИ

170 г. от рождението на Христо Ботев

06.01.18

Библиотеката

Витрина


136 г. от рождението на Алън Милър


Библиотеката

Витрина


96 г. от рождението на Блага Димитрова


Библиотеката

Витрина


86 г. от рождението на Умберто Еко


Библиотеката

Витрина


83 г. от рождението на Дамян Дамянов


Библиотеката

Витрина

ФЕВРУАРИ

145 г. от гибелта на Васил Левски

19.02.18

Библиотеката

Витрина, Презентация


136 г. от рождението на Владимир Димитров - Майстора


Библиотеката

Витрина


111 г. от рождението на Емилиян Станев


Библиотеката

Витрина

МАРТ

Баба Марта - традиции, ритуали, символи

01.03.18

Библиотеката

Ателие


Ден на самодееца

01.03.18

Читалище

Тържество, концерт


„Пътят на свободата"

02.03.18

Библиотеката

Витрина


Национален празник на България

03.03.18

Читалище

Тържество, концерт


Ден на жената

08.03.18

Библиотеката

Ателие, изложба


Ден на поезията

21.03.18

Библиотеката

Витрина, Четене

АПРИЛ

Маратон на четенето и Седмица на детската книга

1-10.04.18

Библиотеката

Витрина, Лит. Срещи и Четене


Великденски концерт на съставите към читалището

3-4.04.18

Читалище

Тържество, концерт


Международен ден на книгата и авторското право


Библиотеката

Лит. среща

МАЙ

Участие на колективите в „Майски празници-Балчик"

1-31.05.18

Община Балчик

Концерти


Годишен концерт на БФ „Данс"

16.05.18

Читалище

Концерт


Майски литературен маратон на клуб „Йордан Кръчмаров"

2-22.05.18

Читалище

Лит. Срещи, Четения


Издаване на алманах „Брегове"

31.05.18

Читалище

Представяне

ЮНИ

Лято в библиотеката

1-30.06.18

Библиотека

Детски литературни четения и занимания


Годишен арт-концерт на детска музикална школа

22.06.18

Читалище

Концерт


8-ми Международен хоров фестивал „Черноморски звуци"

27-30.06.18

Читалище, Двореца,Мелницата

Конкурс, концерти


Ден на Ботев

02.06.18

Библиотеката

Витрина, презентация

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Лято в библиотеката

Юли - септември

Библиотека

Детски литературни четения и занимания


Домакинство на международни фестивали - „Усмивките на морето", „Светът в детските длани", „Море от ритми" „VIA PONTIKA", Събор-надпяване на хората от третата възраст, Световна купа по фитнес „Дионисополис"

Юли-септември

Читалище

Конкурси, концерти, конференции и др.


Подготовка за новия творчески сезон

Септември

Читалище

Срещи, изготвяне на списъци, графици

ОКТОМВРИ

Откриване на творческия сезон 2018-2019 г.

01.10.18

Читалище

 Творческа среща, концерт

ДЕКЕМВРИ

Коледно-новогодишни празници и концерти

01.-31.1218

Читалище

Концерти


Българските зимни празници и традиции

01-31.18

Библиотека

Ателиета, четения, презентации,


На чаша вино със смесен хор „Черноморски звуци"

19.12.18

Читалище

Коледен концерт

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1959"ГРАД БАЛЧИК

Основни задачи

1.       Да предоставя на жителите на община Балчик възможност да участват или да бъдат зрители на качествени културни програми или събития;

2.       Да организира и съдейства при организацията на традиционните местни празници и обичаи;

3.       Да утвърждава читалището като съвременен културно-информационен център;

4.       Да работи в тясна връзка с Общинска администрация-Балчик, кметствата, училищата и детските градини.

МЕСЕЦ

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ДАТА

ОРГАНИЗАТОР

МЯСТО

УЧАСТНИЦИ

ВИД

ЯНУАРИ

Годишнини на бележити български писатели - Пейо Яворов, Алеко Константинов, Христо Ботев, Камен Калчев, Атанас Далчев, Ивайло Петров

01-31.01.18

Библиотеката

Витрини, литературни четения, презентации


Годишнини на известни чужди писатели - Шарл Перо, Луис Карол, Бранислав Нушич, Стендал, Робърт Фрост

01-31.01.18

Библиотеката

Витрини, литературни четения, презентации


Празник „Бабинден" с хор „Добруджанки" и ТС „Веселие"

21.01.18

Читалище

Обичай, концерт

ФЕВРУАРИ

5 години от смъртта на Леда Милева

05.02.18

Библиотека

витрина


190 години от рождението на Жул Верн и 345 години от смъртта на Мо