• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 348 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", за финансово подпомагане на международен турнир по тенис от календара на Европейската федерация по тенис от първа категория до 14-годишна възраст.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 348:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чп.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" да бъде завишен с 20 000 лева, за финансово подпомагане на международен турнир по тенис от календара на Европейската федерация по тенис от първа категория до 14-годишна възраст.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10