• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 347 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие",  за направа фундаменти и доставка с монтаж на 3 броя билборд.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 347:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", §§ 52 03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" да бъде завишен с 15 728 лева, за направа фундаменти и доставка с монтаж на 3 броя билборд.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0