• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 346 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска администрация", за ремонт на два броя помещения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 346:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 122 "Общинска администрация", §§ 10 30 "Текущ ремонт" да бъде завишен с 15 786 лева, за ремонт на 2 броя помещения използвани от МИГ.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0