• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 345 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод и ел.захранване от сондаж в ПИ 39459.4.154 преминаващи през ПИ 39459.4.155, ПИ 39459.4.53 до семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по кадастралната карта на с. Кранево,  община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 345:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод и ел.захранване от сондаж в ПИ 39459.4.154 преминаващи през ПИ 39459.4.155, ПИ 39459.4.53 до семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик" - съгласно одобрено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5