• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 344 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елементи

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 344:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елементи, всеки с площ от 2,00 м2 за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 97,75 лв. /деветдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС за всеки рекламно- информационен елемент, съгл. Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на РИЕ.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0