• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 343 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, /част от тротоар/, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 343:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, /част от тротоар/, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,00 м2 за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно - информационен елемент.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0