• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 342 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на пункт за тотализатор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 342:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на пункт за тотализатор, с площ от 14,00 м2, за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 271,32 лв. /двеста седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС, съгл. т.З, Зона 2 от Тарифата за определяне на базисните наемни цени на общински помещение и терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

       4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

       4.2.да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на пункт за тотализатор.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0