• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 341 Протокол 23 от 26.04.2018 г.


По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 6 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 341:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 6 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност, с площи както следва:

1.1.                       - 40,00 м2;

1.2.                       - 40,00 м2;

1.3.                       - 21,00 м2;

1.4.                       - 19,00 м2;

1.5.                       - 62,00 м2;

1.6.                     -   7,00 м2;

за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно наддаване,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3

2. Утвърждава начални годишни наемни цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на:

по т.1.1. - 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/, без ДДС;

по т. 1.2. - 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/, без ДДС;

по т. 1.3. - 2 100,00 лв. /две хиляди и сто лева/, без ДДС;

по т. 1.4. - 1 900,00 лв./хиляда и деветстотин лева/, без ДДС;

по т.1.5, - 6 200,00 лв. /шест хиляди и двеста лева./, без ДДС;

по т. 1.6. - 700,00 лв. /седемстотин лева/, без ДДС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна наемна цена 100,00 лева на кв.м.,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

            5. Упълномощава     кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2