• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 340 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 340:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност, с площи както следва:                                           

1.1. -15,00 кв.м.       

1.2. -17,00 кв.м.                   

за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно наддаване,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3

2. Утвърждава начални годишни наемни цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на:

по т.1.1. - 1500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, без ДДС;

по т.1.2.- 1700,00 лв. /хиляда и седемстотин лева/, без ДДС;

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна наемна цена 100,00 лева на кв.м.,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

3. Кандидатите за участие следва  да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2