• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 339 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.501.379 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 339:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост,
представляващ част от ПИ № 39459.501.379 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 1 бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност, с площ от 12,00 м2, за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно наддаване,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3


2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за
отдаване под наем чрез публичен търг, в размер на 1200,00 лв. /хиляда и двеста
лева/, без ДДС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна наемна цена 100,00 лева на кв.м.,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва
да:

4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;
4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2