• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 338 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 338:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-1/21.03.2018год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба по земеделие Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 02508.10.644, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 02508.10.609 по кадастралната карта на гр.Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, VІ категория с проектна площ от 3,000 дка. / три декара /, за обезщетяване на наследниците на Иван Киров Иванов, съгласно проект с възложител  Румяна Александрова Игнатова. Имот 02508.10.609  е актуван с Акт за общинска собственост 4147/2011 год.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0