• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 337 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Балчик и участък ПБЗН Кранево за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 337:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Балчик определя годишен лимит за 2018 година на автомобилите собственост на Община Балчик, в размер на 600 л. бензин на Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението град Балчик и УПБЗН Кранево

         2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0