• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 335 Протокол 23 от 26.04.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 335:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0