• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 301 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 301: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Руменова Петкова от гр. Балчик, за лечение на съпруга й Пламен Георгиев Петков, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

2. Марийка Алексиева Славова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

3. Дора Гавраилова Мирчева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

4. Айнур Халил Мустафа от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

5. Красимир Петров Купенов от с. Рогачево, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

6. Кръстинка Руменова Ангелова от гр. Балчик, за лечение на детето й Галя Асенова, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

7. Божанка Стефанова Ковачева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Анка Радева Иванова от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

9. Есен Назмиев Алишев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.

10. Тинка Рашкова Сандева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 600,00 (шестстотин) лева.

11. Рефия Златева Славчева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

12. Олга Славчева Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. Средствата да се получат от сестра й Марчи Славчева Димитрова от гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"