• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 300 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 300:  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата  за пенсиите и  осигурителния стаж, чл. 92  от Кодекса за социалното осигуряване,   общински съвет - Балчик

РЕШИ:                                                                                 

1. Дава  съгласието си да бъде внесено предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Валентин Кирилов Борисов, АДРЕС: град Балчик, улица „Калиакра" № 2 от майката и законен представител Нели Иванова Стефанова, постоянен адрес: град Балчик, улица „Калиакра" № 2, в качеството на наследник на починалия Кирил Борисов Славчев, за който не са били налице  изискванията  за придобиване на право на пенсия по КСО и не отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия, съгласно българското законодателство.

2. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.

ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, 1 не гласува