• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 299 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Приемане на план за противодействие на тероризма в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 299:  1. На основание чл. 21, ал.ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 669 от 02 ноември 2017г. на Министерски съвет на Република България, Общински съвет-Балчик:

Отменя Решение № 89 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 31.3.2016г., с което е приет „План за противодействие на
тероризма в Община Балчик"

2. На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Решение № 669 от 02 ноември 2017г. на
Министерски съвет на Република България, Общински съвет-Балчик:

Приема План за противодействие на тероризма в Община Балчик./приложен/.
3. Възлага на кмета Николай Ангелов последващи действия по прилагане на
План за противодействие на тероризма в Община Балчик.

ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0