• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 298 Протокол 20 от 25.01.2018 г.


По девета точка от дневния ред: Отмяна на Решение 266 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 14.12.2017 година, в частта му относно т.3.2 и приемане на нова точка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 298:  I. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-1 от 03.01.2018 година на Областен управител на област Добрич, Общински съвет Балчик отменя т. 3.2 на Решение 266 по Протокол №18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 14.12.2017 година.

II. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-1 от 03.01.2018 година на Областен управител на област Добрич, Общински съвет-Балчик допълва Решение 266 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 14.12.2017 година с нова точка 4.3.със следния текст: т.4.3. « предоставената за ползване спомагателна атракционна тераса не може да се категоризира като самостоятелен търговски обект.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"