• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 297 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич на 13.02.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 297:  На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията, както следва:

1.      Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик да гласува според настоящото решение.

2.      Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за съгласуване преработения Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Добрич"АД, гр. Добрич за регулаторния период 2017-2021г.

ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0