• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 295 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Слави Тодоров и Джон Кенеди за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1102.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 295:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-2613-1/08.09.2017 г. и вх. № 94С-2613-1#2/06.12.2017 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Слави Добрев Добрев и Джон Иан Кенеди по отношение на ПИ № 67951.501.1102 по кадастралната карта на с. Соколово, целия с площ от 1372 м2, като Слави Тодоров и Джон Кенеди изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 237 м2 (двеста тридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4742/09.01.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1896.00 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0