• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 294 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 294:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА, Решение №300/21.02.2013г. на Общински съвет - Балчик и Решение №688/25.09.2014г. на Общински съвет гр. Балчик, Общински съвет- гр. Балчик реши:

І. Изменя приетата с Решение №300/21.02.2013г. на Общински съвет гр. Балчик структура при запазена численост съгласно Решение №688/25.09.2014г. на Общински съвет гр. Балчик, както следва:

1. Дава съгласие да се добави функция "Здравеопазване" с численост 19 бр.


2. Дава съгласие от Обща администрация длъжността секретар "БППМН" да премине във Функция "Отбрана и сигурност" - Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност" на същата длъжност;

                                        

3. Дава съгласие от "МДТ ХССД и БФС", отдел "ОХССД" длъжността старши специалист "Младежки дейности, спорт и религиозни дейности" да премине във Функция "Икономически дейности и услуги" - Дейност "Други дейности по туризъм" на длъжност старши специалист;


4. Дава съгласие от Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- Дейност "Управление на програма ОСПОЗ" длъжността старши специалист "Координатор НП ОСПОЗ" да премине в Дирекция "АПИО" - отдел "ГРАО" на длъжност "Старши специалист";


5. Дава съгласие от Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- Дейност "Управление на програма ОСПОЗ" длъжността младши специалист "ОСПОЗ" да премине в Дирекция "ТЕМСЕ" на длъжност "младши специалист";


6. Дава съгласие от Дирекция "ТЕМСЕ" длъжността старши специалист "Туризъм" да премине във Функция "Икономически дейности и услуги" - Дейност "Други дейности по туризъм";


ІІ. В останалата си част структурата остава без промяна съгласно Решение №300/21.02.2013г. и Решение №688/25.09.2014г. на Общински съвет гр. Балчик.


ІІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0