• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 293 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировки и получени средства от кмета на община Балчик и Председателя на Общински съвет за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 293:  На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на община Балчик за периода от 01.10.2017 до 31.12.2017г., в размер на  -  2 920,44лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

2.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя на ОБС Балчик за периода от 01.10.2017 до 31.12.2017г., в размер на  -   1 093,82лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-52.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0