• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 292 Протокол 20 от 25.01.2018 г.


По трета точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 292:  На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл. 84 ал. 4, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година , ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година, ФО-1 от 09.01.2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2018 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 23 238 700 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 974 555 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 096 393 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 878 162 лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 264 145 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 375 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 271 070 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 429 400 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 252 100  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер

 на 177 300 лв.

 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер

на 695 200 лв.,

1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на - 10 495 лв.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 488 676 лв.

1.2.2.7. Финансиране на дефицита в размер на - 985 206 лв.

1.3. Разходи в размер на 23 238 700 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 8 974 555 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 13 008 897 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 700 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 255 248 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 791 752 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 701 064 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 635 200 лева.;

2.1.2. За изграждане на детски площадки в размер на 60 000 лева.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 45 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища 592 365 лв., съгласно Приложение № 7 (282 490 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 893 257 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Културна програма в размер на 153 800 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 300 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 840 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 14 000  лв. и разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 7 000 лв. Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2018 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  90 %.

6.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота в малки населени места и в населени места над 5 000 души  -  100%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г. в размер на 19 384 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2018 г. в размер на 19 384 лева, съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 3 421 105 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 11 403 682 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 1 027 121, съгласно             Приложение № 14.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 2 000 000 лв.;

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 600 000 лв.;

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 7 696 000 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 75 389 лева.

14. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г.

15. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

16. Утвърждава закупуването на карти през 2018г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище - 3 броя карти, за всички останали кметства и кметско наместничество - по 1 карта.

17. Одобрява през 2018 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

18.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

18.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.3.2. от настоящето решение, след решение на общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА т.18.3. допълнена „след решение на общински съвет" по предложение на Атанас Атанасов - общински съветник

в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3

19. Възлага на кмета:

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     20.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.

     20.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     20.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета и протокола от заседание на комисията за разпределение на годишната субсидия на читалищата.

23.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      23.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      23.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    23.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

23.5. В срок до 28.02.2018 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    23.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2018 г.

 

По предложение на ПКБФЕЕ: В Приложение № 9в:

1. Раздел ІV - Финансиране на футболни клубове и спортни бази:

т. 4 - ФК Стражица - 10000 лева - отпада


2. Раздел ІІ - Спорт за всички се допълва с нова точка

т. 5 - Плувен маратон - 2000 лева


3. Раздел ІІІ - Подпомагане на спортни клубове и спортни бази: 

т. 2 - Морски клуб от 30000 лева - става 35000 лева;

т. 10 - Клуб тенис на маса Балчик - от 0 лева - става 3000 лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на ПКБФЕЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

„ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


По предложение на Атанас Атанасов - общински съветник: В Приложение № 9в

1. Раздел ІІ - Спорт за всички, т. 4 сдружение „Голф клуб Блексирама" - 20 000 лева отпада и отива в т. 1 Спортни юбилеи, турнири и други спортни мероприятия - става      40 000 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Атанас Атанасов - общински съветник, в залата присъстват - 19 общински съветници

„ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ сборен бюджет на община Балчик 2018 година с направените изменения и допълнения, в залата присъстват - 19 общински съветници

„ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4