• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 291 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставянето, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 291:  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове.

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет приема изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, както следва:

§ 1. Чл. 17 се изменя така:

1.Алинея 2 се отменя.

2.Досегашните ал.3 и ал.4 стават съответно ал.2 и ал.3;

3.Създават се нови ал.4 и ал.5:

(4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(5) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „5" се заменя с „15";

б) в т. 2 числото „30" се заменя с „50".

2. Създава се нова ал. 6:

(6) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината ако е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите,
когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината,
кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината."

2. В ал. 5 думите „31 декември" се заменят с „30 септември".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0