• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 289 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Тренировъчна спортна зала, част от многофункционална спортна зала, изградена по инвестиционен проект „Изграждане и реконструкция на футболен стадион".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 289: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Тренировъчна спортна зала, част от многофункционална спортна зала, изградена по инвестиционен проект „Изграждане и реконструкция на футболен стадион", Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Тренировъчна спортна зала, част от многофункционална спортна зала, изградена по инвестиционен проект „Изграждане и реконструкция на футболен стадион" на стойност с ДДС 244 444,00 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и четири лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 124 666,00 лв. (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева) с ДДС или 51,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"